pkru 25 mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
 
pkru 25 mar 2018 2
 
pkru 25 mar 2018 3
 
pkru 25 mar 2018 4
 
สำหรับการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกวดขันวินัยจราจรระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมาย กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและให้การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต เป็นไปในลักษณะบูรณาการและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น โดยการลดระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการที่จะแก้ไขหรือลดปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการผู้บังคับใช้กฎหมาย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะให้หน่วยงานดังกล่าว รวมไปถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการสร้างมาตรการหรือกำหนดข้อตกลงภายในองค์กรในการสร้างวินัยจราจรอันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ