phuket provincial hall apr 2018 1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบเกียรติบัตรรางวัลที่ 2 หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนดีเด่น วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำหรับรางวัลดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแผนและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ในการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น

phuket provincial hall apr 2018 2

phuket provincial hall apr 2018 3

phuket provincial hall apr 2018 4