pkru 18 jun 2018 1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุศรา สาวังชัย จากคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ทั้งนี้มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและต่อยอดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนด้วยการสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” สำหรับการรับนโยบายในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะนำมาปรับใช้กับนโยบายการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีทิศทางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

pkru 18 jun 2018 2

pkru 18 jun 2018 3

pkru 18 jun 2018 4

pkru 18 jun 2018 5