2

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตัวแทนอธิการบดี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ครอบคลุม 6 กลุ่มทั่วภูมิภาคของประเทศ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธาน นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตัวแทนคณะผู้บริหาร และบุคลากรบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

3

4

5

6

7

8

9