IMG 1483
 
สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และตามแผนบุคลากร พร้อมทั้งการพิจารณานโยบายการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย  ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางทิพาภรณ์ พรพิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง รักษาการหัวหน้างานสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
IMG 1486
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้ให้นโยบายในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีว่า “เพราะสำนักงานอธิการบดี เป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัย และต้องทำงานท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน ดังนั้นลักษณะของการทำงานจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่ดี มีระบบการทำงานตามแบบ PDCA เพื่อให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูง และสามารถนำระบบดังกล่าวมาสร้างวงจรการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเราทำงานด้านการให้บริการ การลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีศักยภาพ มีสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพ และมีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ทั้งความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา เหล่านี้ต้องนำมาใช้ในการดำเนินงานกับสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเปรียบเสมือนแม่บ้านใหญ่ในการดูแลมหาวิทยาลัย และเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง ซึ่งลักษณะแนวทางการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ “คนสำราญ งานสำเร็จ” ทั้งนี้เพราะหัวใจของการดำเนินงานใดๆ หัวใจสำคัญ 2 ส่วนหลัก คือ คน และ งาน” รักษาราชการอธิการบดีกล่าว