survey 23713691

ด้วยงานอาคารสถานที่และการบริการ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์ที่จะสำรวจจำนวนบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย  และการจราจรในมหาวิทยาลัย โดยงานอาคารสถานที่และการบริการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแบบสำรวจจำนวนบุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย(ตามเอกสารที่แนบ) และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย ส่งแบบสำรวจดังกล่าวมายังงานอาคารสถานที่และการบริการ สำนักงานอธิการบดี ทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document ภายในวันที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> แบบสำรวจจำนวนบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต