1

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และแผนรองรับการจ้างบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

2

3

IMG 0174

IMG 0175

IMG 0176

IMG 0177

IMG 0180