1

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดหางบลงทุน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 136 อาคารอำนวยการ สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถจัดทำแผนการจัดหางบลงทุนของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

pkru 11 sep 2018 1

pkru 11 sep 2018 3

pkru 11 sep 2018 4

pkru 11 sep 2018 5