TOR Icon
 
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และกรุณาส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานมายังงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ภายในวันที่  5 เมษายน 2562  
ทั้งนี้  สามารถขอแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลิงค์