service mind organization

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม มีบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว กิรณี นรบาล ประธานกรรมการบริษัท ยูนิค คอนซัลติ้ง แอนด์ ออร์แกไนเซชั่น ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ และประสบการณ์การทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘พัฒนาการบริการเชิงคุณภาพ’ ให้ประสบความสำเร็จ เสริมสร้างวิสัยทัศน์หรือแนวคิดที่ดีต่อการพัฒนาการบริการเชิงคุณภาพในระดับหน่วยงาน องค์กร รวมไปถึงเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการให้บริการ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ สามารถเป็นองค์กรแห่งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับ

service mind organization1

service mind organization2

service mind organization3

service mind organization 3

service mind organization 4

service mind organization 5

service mind organization 6