rajabhat academic position
 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
rajabhat academic position1
 
rajabhat academic position2
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญ ซึ่งให้ความรู้ และประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นบุคลากร สายวิชาการ จำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพคุณวุฒิของตนเอง ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการมีตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการนั้น จะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการนำมาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆอีกด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนผลงานทางวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก” อธิการบดี กล่าว
 
rajabhat academic position3
 
rajabhat academic position4
 
rajabhat academic position5
 
rajabhat academic position6
 
rajabhat academic position7
 
rajabhat academic position8
 
rajabhat academic position9
 
rajabhat academic position10