จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสามารถจัดทำเรื่องการวิเคราะห์ค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบนำไปสู่การกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสังกัดส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและความก้าวหน้าของบุคลากรต่อไป

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน