pkru green university dec 2017 1
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 งานอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “Green University” โดยมี ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
pkru green university dec 2017 2
 
pkru green university dec 2017 3
 
pkru green university dec 2017 4
 
สำหรับโครงการดังกล่าวมีการบรรยายแนวคิดเรื่อง Green University โดย อาจารย์ปรัชมาศ ลัญชานนท์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการ WORKSHOP โดยการสำรวจสุขภาพต้นไม้ การให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ที่ถูกต้อง และการสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่โดย อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และนายสุรศักดิ์ ชูอ่อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อยกระดับทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกในมหาวิทยาลัยทุกระดับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีองค์ประกอบของความเป็น Green University อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน สอดรับกับนโยบายในอนาคตที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป
 
pkru green university dec 2017 5
 
pkru green university dec 2017 6
 
pkru green university dec 2017 7
 
pkru green university dec 2017 8
 
pkru green university dec 2017 9
 
pkru green university dec 2017 10
 
pkru green university dec 2017 11