pkru no smoking feb 2018 1
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมุกอันดามัน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้แก่ ภก.ดร. คทา บัณฑิตานุกูล นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส และ ศ.พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ม.ราชภัฏภูเก็ต PKRU No-Smoking ซึ่งดำเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา 
 
pkru no smoking feb 2018 2
 
pkru no smoking feb 2018 3
 
สำหรับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานรณรงค์ในแคมเปญ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเวนท์ แบนเนอร์เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แผ่นป้าย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะและนักศึกษาให้มีการจัดทำสื่อรณรงค์ประเภทโปสเตอร์และภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย โดยมีการนำเสนอโทษของบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง ผ่านมุมมองของนักศึกษา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้มีการหารือถึงการออกมาตรการทางวินัยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 100% ในมหาวิทยาลัย
 
pkru no smoking feb 2018 4
 
pkru no smoking feb 2018 5
 
pkru no smoking feb 2018 6
 
pkru no smoking feb 2018 7 
pkru no smoking feb 2018 8
 
pkru no smoking feb 2018 9
 
pkru no smoking feb 2018 10
 
pkru no smoking feb 2018 11