pkru green and clean university 1
 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 งานอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมปฏิบัติการ Green & Clean University พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์และจัดหารายได้ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย  
 
pkru green and clean university 2
 
pkru green and clean university 3
 
ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวถึงที่มาในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในสำนักงาน อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งนี้งานอาคารสถานที่ฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการดูแลความสะอาดและการคัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกองค์กรรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ในลักษณะนี้จะเป็นรากฐานในระยะยาวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้าน Green & Clean University”
 
pkru green and clean university 4
 
pkru green and clean university 5
 
pkru green and clean university 6
 
pkru green and clean university 7
 
pkru green and clean university 8
 
pkru green and clean university 9
 
pkru green and clean university 10