pkru plan 14 mar 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ ห้องมยุรี โรงแรมอ่าวฉลองวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเขียนแผนและบริหารโครงการ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในหัวข้อเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ แนวทางการดำเนินการและเทคนิคการเขียนโครงการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เจาะลึกถึงการกำหนดแนวคิดโครงการ การวางแผนขอบเขตกิจกรรม การตั้งงบประมาณ การกำหนดทรัพยากร และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบบการประเมิน ตลอดจนมีการ Workshop เขียนแผนโครงการและแบ่งกลุ่มนำเสนอตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งประเด็นทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่อนาคต โดยยึดถือพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ
 
pkru plan 14 mar 2018 2
 
pkru plan 14 mar 2018 3
 
pkru plan 14 mar 2018 4
 
pkru plan 14 mar 2018 5
 
pkru plan 14 mar 2018 6
 
pkru plan 14 mar 2018 7
 
pkru plan 14 mar 2018 8
 
pkru plan 14 mar 2018 9
 
pkru plan 14 mar 2018 10
  
pkru plan 14 mar 2018 11
 
pkru plan 14 mar 2018 12