unversity executive mar 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 15–16 มีนาคม 2561 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ เตรียมความพร้อมผู้บริหาร หลักสูตร “กฎหมายสำหรับผู้บริหาร” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายราชัย อัศเวศน์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม  
 
unversity executive mar 2018 2
 
unversity executive mar 2018 3
 
ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี กล่าวว่า “สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป และการบริหารกิจการของหน่วยงาน การสำรวจและวิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหาร และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองและหน่วยงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพราะบุคลากรทางการศึกษาเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ผู้ชี้นำประชาคมในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโต มั่นคง เข้มแข็งแก่สังคม ประเทศชาติ" 
 
unversity executive mar 2018 4
 
unversity executive mar 2018 5
 
unversity executive mar 2018 6
 
unversity executive mar 2018 7
 
unversity executive mar 2018 8
 
unversity executive mar 2018 9