เพชรนครา อวอร์ด
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับโล่รางวัล “เพชรนครา อวอร์ด” ประเภทมหาวิทยาลัยทั่วไปปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561 ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
 
สำหรับรางวัลเพชรนครา ซึ่ง ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับจากผลการดำเนินงานด้านการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีมาตรการและผลงานโดดเด่นเป็น Best Practice ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ เช่น การกำหนดคณะต้นแบบ และพื้นที่ Campus Safety Zone ในรัศมี 1 กิโลเมตร การจัดทำสื่อรณรงค์ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีคณะกรรมการจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นผู้ตรวจประเมินและพิจารณามอบรางวัลให้แก่การดำเนินงานที่มีศักยภาพของรั้วแสดดำ
 
นายอรุณ แป้นคง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด พิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงพิษภัยและผลพวงที่เกิดต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษาและการทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ภูเก็ต) ด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็น 1 ใน 8 องค์กรจากทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในปีนี้”