pkru for charity apr 2018 1

ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561 ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “กยศ.ค่ายนี้เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ.ตรัง โดยมี นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา และอบรมด้านวิชาชีพ การทำพิมเสนน้ำ ให้กับนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของรั้วแสดดำ “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” ตลอดจนเป็นการดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

pkru for charity apr 2018 2

pkru for charity apr 2018 3

pkru for charity apr 2018 4

pkru for charity apr 2018 5

pkru for charity apr 2018 6

pkru for charity apr 2018 7

pkru for charity apr 2018 8

pkru for charity apr 2018 9