pkru council apr 2018 2

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ นายบัณฑูร ทองตัน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี นับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

pkru council apr 2018 3

pkru council apr 2018 4

pkru council apr 2018 5

pkru council apr 2018 6

pkru council apr 2018 7

pkru council apr 2018 8

pkru council apr 2018 9

pkru council apr 2018 10

pkru council apr 2018 11

pkru council apr 2018 12

pkru council apr 2018 13

pkru council apr 2018 14

pkru council apr 2018 15

pkru council apr 2018 16

pkru council apr 2018 18

pkru council apr 2018 19

pkru council apr 2018 20

pkru council apr 2018 1