5

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้มี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

ita-2018

DSCF8400

DSCF8402