pkru hospitality services may 2018 1
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การผูกผ้าประดับพิธี” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ภูมิพงศ์ ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะเชิงปฏิบัติ การจับจีบ-ผูกผ้าบนโต๊ะ สำหรับการจัดงานกิจกรรมในหลากหลายโอกาส
 
pkru hospitality services may 2018 2
 
pkru hospitality services may 2018 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวถึงที่มาและความสำคัญในการจัดการอบรมว่า “งานอาคารฯ ของมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้จัดงานกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับภายในมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งวางใจเลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการจัดงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดอบรมการผูกผ้าประดับพิธี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดสถานที่รวมถึงบุคลากรในฝ่ายงานอื่นๆ มีโอกาสได้เรียนรู้การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดผ้าประดับงานพิธี และลงมือปฏิบัติจับผ้าในรูปแบบและลวดลายที่สวยงามเหมาะกับงานพิธีต่างๆ นับเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรที่จะเสริมทักษะงานบริการสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป”
 
pkru hospitality services may 2018 4
 
pkru hospitality services may 2018 5
 
pkru hospitality services may 2018 6
 
pkru hospitality services may 2018 7
 
pkru hospitality services may 2018 8
 
pkru hospitality services may 2018 9
 
pkru hospitality services may 2018 10