phuket blood donate june 2018 1
 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดหาโลหิตอย่างดียิ่ง ประจำปีการศึกษา 2561 และนายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ประสานงานดีเด่น มีจิตอาสาในการสนับสนุนการช่วยเหลือกิจกรรมด้านการบริจาคโลหิตอย่างดียิ่ง ในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก "ภายใต้สโลแกน" "Be there for someone. Give blood. Share life"  "ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ซึ่งจัดขึ้นโดยสภากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจิตอาสา ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างดีเยี่ยมเสมอ  
 
phuket blood donate june 2018 2
 
phuket blood donate june 2018 3
 
phuket blood donate june 2018 4
 
phuket blood donate june 2018 5
 
phuket blood donate june 2018 6
 
phuket blood donate june 2018 7