thaiwps for education 1
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รับมอบโปรแกรมออฟฟิศซอฟท์แวร์เอกสาร ThaiWPS-Education Version จาก นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานบริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ จำกัด ผู้แทนบริษัท Kingsoft Office Software บริษัทชั้นนำในการพัฒนาซอฟแวร์ระดับโลกจากประเทศจีน โดยมี นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
thaiwps for education 2
 
thaiwps for education 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลในองค์กร โดยเฉพาะการใช้ไอทีในการจัดการศึกษา การได้รับการสนับสนุนซอฟแวร์เอกสารที่ถูกลิทสิทธิ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าถึงโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการระบบการเรียนการสอน การวิจัย สำหรับ ThaiWPS โปรแกรมที่สามารถตอบสนองการใช้งาน ทั้งด้านเอกสาร โปรแกรมนำเสนองาน การคำนวณ รวมถึงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับสำนักงานและบุคคลทั่วไปอื่นๆ สามารถปรับรูปแบบคำสั่งต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับการจัดการศึกษา” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
thaiwps for education 4
 
thaiwps for education 5
 
thaiwps for education 6
 
thaiwps for education 8
 
thaiwps for education 9
 
thaiwps for education 10
 
thaiwps for education 11
 
thaiwps for education 12