36228297 1851391201573838 3326024014052196352 n

36292660 1854035227976102 2517309757006544896 n

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายพลวัฒน์ สงวนนาม บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณ ประเภทบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น "ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการมอบรางวัลดังกล่าวประเมินจากการดำเนินงานอย่างเป็นแบบแผนของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเชิงรุก สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการจัดโครงการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย "คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา" เพื่อให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท