pkru president office 11 sep 20 1

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลาการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ Xishuangbanna Vocational and Technical College, Yunnan, China ได้มีการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร Xishuangbanna Vocational and Technical College ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru president office 11 sep 20 2

pkru president office 11 sep 20 3

pkru president office 11 sep 20 4

pkru president office 11 sep 20 5

pkru president office 11 sep 20 6

pkru president office 11 sep 20 7

pkru president office 11 sep 20 8

pkru president office 11 sep 20 9

pkru president office 11 sep 20 10

pkru president office 11 sep 20 11

pkru president office 11 sep 20 12

pkru president office 11 sep 20 13

pkru president office 11 sep 20 14

pkru president office 11 sep 20 15

pkru president office 11 sep 20 16

pkru president office 11 sep 20 17

pkru president office 11 sep 20 18

pkru president office 11 sep 20 19

pkru president office 11 sep 20 20