phuket scholarship sep 2018 1
 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 189 ทุน และมอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม 2 คน โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket scholarship sep 2018 2
 
phuket scholarship sep 2018 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ด้วยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบทุนให้แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
 
phuket scholarship sep 2018 4
 
phuket scholarship sep 2018 5
 
phuket scholarship sep 2018 6
 
phuket scholarship sep 2018 7
 
phuket scholarship sep 2018 8
 
phuket scholarship sep 2018 9
 
phuket scholarship sep 2018 10
 
phuket scholarship sep 2018 11
 
phuket scholarship sep 2018 12
 
phuket scholarship sep 2018 13