DSCF2152

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการแคแสดช่อใหม่ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าร่วม ในการนี้ผู้บริหารได้แนะนำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีการชี้แจงถึงแนวปฏิบัติในการทำงาน การใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

DSCF2158

DSCF2162

DSCF2165

DSCF2170

DSCF2179

DSCF2182

DSCF2187

DSCF2208