pkru president oct 2018 1
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru president oct 2018 2
 
pkru president oct 2018 3
 
pkru president oct 2018 4
 
pkru president oct 2018 5
 
 
pkru president oct 2018 6