pkru news staff nov 2018 1
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “แคแสดช่อใหม่” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมถึงกฎ ระเบียบ ระบบประเมิน สวัสดิการ และเส้นทางการพัฒนาสายงานสู่วิชาชีพ ตลอดจนให้แนวคิดถึงการสร้างบทบาทของบุคลากรสู่งานการพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ฝากถึงแคแสดช่อใหม่ ให้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่เน้นการทำงานเป็นทีมนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
 
pkru news staff nov 2018 2
 
pkru news staff nov 2018 3
 
pkru news staff nov 2018 4
 
pkru news staff nov 2018 5
 
pkru news staff nov 2018 6
 
pkru news staff nov 2018 7
 
pkru news staff nov 2018 8
 
pkru news staff nov 2018 9
 
pkru news staff nov 2018 10