pkru meeting 2 2018 news 1

pkru meeting 2 2018 news 2

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ร่วมด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ งานวิชาการ / งานกิจการนักศึกษา / งานบริหาร / งานกิจการพิเศษ / งานแผนและงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561) นำเสนอต่อบุคลากร ณ หอประชุมใหญ่ ในการนี้อธิการบดี ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับชาติ / รางวัลหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด / และรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยสูงสุด และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีค่าน้ำหนักรวมสูงสุด ตลอดจนมีการบรรยายธรรมเรื่อง “Mindfulness : เรียกสติ...เพื่อองค์กรสร้างสุข” โดย พระอานนท์ อัมโรภิกขุ เจ้าสำนักสงฆ์ สวนป่าโพธิ์ธรรม จ.พังงา

pkru meeting 2 2018 news 3

pkru meeting 2 2018 news 4

pkru meeting 2 2018 news 5

pkru meeting 2 2018 news 6

pkru meeting 2 2018 news 7

pkru meeting 2 2018 news 8

pkru meeting 2 2018 news 9

pkru meeting 2 2018 news 10

pkru meeting 2 2018 news 11

pkru meeting 2 2018 news 12

pkru meeting 2 2018 news 13

pkru meeting 2 2018 news 14

pkru meeting 2 2018 news 15

pkru meeting 2 2018 news 16

pkru meeting 2 2018 news 17

pkru meeting 2 2018 news 18