1
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยนับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและยกระดับความสำเร็จขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร เกิดความเข้าใจและได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำแผนงานนำไปสู่การปฏิบัติและบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ณ  ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา (ชั้น 2) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
 
DSCF6517
 
DSCF6518
 
DSCF6525
 
DSCF6530
 
DSCF6531
 
DSCF6534
 
DSCF6537
 
DSCF6542
 
DSCF6543
 
DSCF6547
 
DSCF6549
 
DSCF6551
 
DSCF6552
 
DSCF6554
 
DSCF6559
 
DSCF6562
 
DSCF6564