pkru blood donate 2 mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะผู้บริหาร นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru blood donate 2 mar 2019 2
 
pkru blood donate 2 mar 2019 3
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “กิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และต้องขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ยอดรวมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จำนวนโลหิตจำนวน 1,142 ยูนิต หรือเท่ากับจำนวนโลหิต 513,900 ซีซี. โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่าพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
 
pkru blood donate 2 mar 2019 4
 
pkru blood donate 2 mar 2019 5
 
pkru blood donate 2 mar 2019 6
 
pkru blood donate 2 mar 2019 7
 
pkru blood donate 2 mar 2019 8
 
pkru blood donate 2 mar 2019 9
 
pkru blood donate 2 mar 2019 10
 
pkru blood donate 2 mar 2019 11
 
pkru blood donate 2 mar 2019 12
 
pkru blood donate 2 mar 2019 13
 
pkru blood donate 2 mar 2019 14
 
pkru blood donate 2 mar 2019 15
 
pkru blood donate 2 mar 2019 16
 
pkru blood donate 2 mar 2019 17
 
pkru blood donate 2 mar 2019 18
 
pkru blood donate 2 mar 2019 19
 
pkru blood donate 2 mar 2019 20