pkru tqm apr 2019 1
 
pkru tqm apr 2019 2
 
ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิวเอ็ม เบสท์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม
 
pkru tqm apr 2019 3
 
pkru tqm apr 2019 4
 
pkru tqm apr 2019 5
 
นางรัตนา จันทร์จะนะ กล่าวว่า “กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่าการบริหารคุณภาพแบบครอบคลุมทั้งองค์กร (TQM) นับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ และการให้บริการ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถมองภาพในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยการสร้างแนวคิดและทักษะให้บุคลากรเกิดกลยุทธ์จากการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) ในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินกิจกรรม TQM ภายในองค์กรไปปฏิบัติจริงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน” รักษาการ ผอ.กองกลาง กล่าว
 
pkru tqm apr 2019 6
 
pkru tqm apr 2019 7
 
ด้าน ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “TQM ถือเป็นแนวทางหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเป็นกลไกในการดึงสมรรถนะการทำงานของบุคลากรทุกระดับ สร้างการมีส่วนร่วม การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขปัญหา ผ่านเทคนิคที่ครอบคลุมประเด็นและสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์อย่างเทคนิค Quality Control (QC) และ Plan Do Check Act (PDCA) ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร มีเทคนิค มุมมอง และสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านมีความจำเป็นต่อองค์กรในยุคที่มีการแข่งขันด้านการให้บริการการศึกษาอย่างเข้มข้น จึงเกิดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น”
 
pkru tqm apr 2019 8
 
pkru tqm apr 2019 9
 
pkru tqm apr 2019 10
 
pkru tqm apr 2019 11
 
pkru tqm apr 2019 12
 
pkru tqm apr 2019 13
 
pkru tqm apr 2019 14
 
pkru tqm apr 2019 15