1

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ นอกจากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี / การประชาสัมพันธ์การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร ได้แก่ รางวัลบุคคลดีเด่น / รางวัลบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์) / รางวัลหน่วยงานผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น / รางวัลบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย / รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science / รางวัลนักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากฐานข้อมูล Web of Science

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DSCF7731

DSCF7740

DSCF7748

DSCF7753

DSCF7763

DSCF7770

DSCF7774

DSCF7775

DSCF7776

DSCF7777

DSCF7779

DSCF7780

DSCF7782

DSCF7783

DSCF7784

DSCF7785

DSCF7786

DSCF7787

DSCF7789

DSCF7790

DSCF7791

DSCF7793

DSCF7795

DSCF7807

DSCF7816