ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 1 – 4
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11
 
  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009

 PKRU conference