•คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการ (ตามแนวพระราชดำริ)

• แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ

• แบบฟอร์มการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย

• แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

• แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมหรือชุมชน

• แบบสำรวจความต้องการของการให้บริการวิชาการ

• แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

•รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

• แบบติดตามประเมินประโยชน์ ผลกระทบและความสำเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคม