รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

 2552 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2553 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2554 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2555 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
 2556 : •โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านไม้ขาวอย่างยั่งยืน
   
 2558 : •โครงการศึกษาความต้องการ
 2559 : •โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ
  •โครงการศึกษาความต้องการ
2560 : •โครงการประเมินประโยชน์และผลกระทบ
  •โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ตามแนวพระราชดำริ)
 

 

 

 


  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5