Untitled 2     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยใหม่

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

นกวจยใหม61

ดูรูปภาพเพิ่มเติม....