Untitled 2                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเพื่อบริหารความเสี่ยง

วันที่  26 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมพรหมเทพ  อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม....