การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 บันทึกข้อความแจ้งคณะเสนอขอประมาณ ปี 2562 

2 บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

3 แบบสรุปเป้าหมายที่ 1

4 แบบสรุปเป้าหมายที่ 2

5 แบบสรุปเป้าหมายที่ 3

6 แบบสรุปเป้าหมายที่ 4

7 แบบเสนอแผนงานวิจัย (สำหรับชุดโครงการ)

8 คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย

9 แบบเสนอโครงการวิจัย (สำหรับโครงการเดี่ยว)

10. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย

11 มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12 คู่มือการใช้ระบบ NRMS ทุนแผ่นดิน (สำหรับนักวิจัย)

13 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9

14. ภาคผนวก

  • บริการออนไลน์

banner rdi

banner conf

banner 006

009

PKRU conference

eth