โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ ๖ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐๗๖ – ๒๑๑๙๕๙ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๑๑๗๗๘ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล ๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเริ่มรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล จำนวน ๒๕ คน มีอาจารย์กาญจนา ฉวรรณกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ และผศ.ทวีพร ณ นคร เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มีครูผู้สอน ๑คน ( คุณครูสมหมาย แกล้วกล้า ) และพี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยึดมั่นในหลักการและปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเด็กและวิชาชีพครูว่าจะเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความแน่วแน่ในการดูแลให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เป็นรากฐานที่ดีแก่สังคม บนพื้นฐานความศรัทธาว่า

“สร้างรากฐานชีวิตเด็ก ด้วยการเตรียมความพร้อม
สร้างจิตวิญญาณครู ด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จริง”