ปรัชญา

เตรียมความพร้อม ล้อมด้วยคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อม คู่คุณธรรมและดำรงวิถีความเป็นไทย

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

  2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทย

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

  5. สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  6. มีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ

  7. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นต้นแบบทางนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย