มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตึก10 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย