• หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

นายรังสรรค์ พลสมัคร
นายรังสรรค์ พลสมัคร
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร
นายหาญพล มิตรวงศ์
นายหาญพล มิตรวงศ์
นายอนันต์ สันติอมรทัต

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวณวรา นราราษฎร์
นางสาวพัชราวรรณ เก๊อะเจริญ
นายจิรวัฒน์ สุวรรรพฤกษ์
นายดิษฐพร แก้วมุนีโชค
นายศิวพงศ์ ทองเจือ
นายศิวพงศ์ ทองเจือ

 

 • หลักสูตรคณิตศาสตร์

 

ดร บัณฑิตย์ อันยงค์
ดร บัณฑิตย์ อันยงค์
ดร ป ปัทมา เหมาชูเกียรติกุล
นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐ์คมสัน
นางสาวรัตติยา ซังชาสิทธิ์
นายกันตภน ชัยเสนา
นายกันตภน ชัยเสนา
นายเจษฎา สุจริตธุระการ
นายอนุวัตร จิรวัฒน์พาณิช

 

 • หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวภคมน กุลนุวงศ์
นางสาวภคมน กุลนุวงศ์
ทดสอบ01
ทดสอบ01
10 มกราคม 2560
ทดสอบ02
ทดสอบ02
10 มกราคม 2560
นางสาวนัฎฐพร อนิสงค์
นางสาวนัฎฐพร อนิสงค์
นายสัยชัย ยอดมณี
นายสัยชัย ยอดมณี
นางสาวสิริโสภา จุนเด็น
นางสาวแสงระวี เสนาวงศ์วิวัฒน์

 

 • หลักสูตรเคมี

 

ดร สุธิดา รัตนบุรี
ดร สุธิดา รัตนบุรี
ดร พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ดร พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ดร ลลิตา แก่นหิน
ดร ลลิตา แก่นหิน
ดร สมพงศ์ บุญศรี
ดร สมพงศ์ บุญศรี
ดร อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
นางสาวปิยนุช สุขเกิด
นางสาวปิยนุช สุขเกิด
นางสาวอนิตทยา กังแฮ
นางสาวอนิตทยา กังแฮ
นางสาวอานีซะห์ ดือรานิง
นางสาวอุ่นฤทัย ภู่พรประเสริฐ
นายณัฐกร ชีประวัติชัย
นายศุภวุฒิ ศิริเกษ
นายศุภวุฒิ ศิริเกษ
นายอัครพล บุตรสุริย์
นายอัครพล บุตรสุริย์
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
รศ.ดร.อุมา ประวัติ
รศ.ดร.อุมา ประวัติ
นายทรงยศ เปรมจิตร์
นายทรงยศ เปรมจิตร์

 

 • หลักสูตรชีววิทยา

 

ดร ชาลินี ถังมณี
ดร ชาลินี ถังมณี
ดร ปรียานุช ทองภู่
ดร ปรียานุช ทองภู่
ดร ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
ดร ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ
ดร.ทนงศักด์ จันทร์เมธากุล
ดร.อรุณศรี ว่องปฏิการ
นางสาวจันทนา แสงแก้ว
นางสาวจันทนา แสงแก้ว
นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ

 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
ดร.พิทา จารุพูนผล
ดร.พิทา จารุพูนผล
นางสาวทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
นางสาวสมใจ
นางสาวสมใจ
10 มกราคม 2560
นายธนกฤษ จันทร์แสง
นายธนกฤษ จันทร์แสง

 

 • หลักสูตรฟิสิกส์

 

ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
นายณัฎฐพงศ์ ถือดำ
นายณัฎฐพงศ์ ถือดำ
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต
นายวีรวัฒน์ อินทรทัต

 

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
ผศ.นิติญา สังขนันท์
นางพรทิพย์ งานสกุล
นางพรทิพย์ งานสกุล
นางสาวสินีนาฎ พวงมณี
นางสาวสินีนาฎ พวงมณี
นางสาวธิดารัตน์ คำล้อม
นางสาวสุธาทอง หอมยา
นางสาวสุธาทอง หอมยา

 

 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี
ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี
ผศ.ดร.ผุสดี พรผล
ผศ.ดร.ผุสดี พรผล
10 มกราคม 2560
นางสาวอุไรรัตน์ มากจันทร์
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น
นายณสิทธิ์ เหล่าเส็น
นายอดิศักดิ์ จันทร์มิน
นายอรรถพล ปิลไลย์
นายอรรถพล ปิลไลย์

 

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

 

ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร
รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค
รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค
ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง
นางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย
ทดสอบ01
ทดสอบ01
10 มกราคม 2560
ทดสอบ02
ทดสอบ02
10 มกราคม 2560

 

 • หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์

 

นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชนาธินาถ ไชยภู
นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
นายพฤทธิพงศ์ พุฒขาว
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา
นายอภิวัฒน์ ศรศักดา