โหลดเป็นไฟล์ PDF

หมายเลขโทรศัพท์ คณะ สำนักงาน (เบอร์ติดต่อโดยตรง)

อธิการบดี 076-214407
สํานักงานอธิการบดี 076-240340 , 088-7650710 , 086-4759419
คณะครุศาสตร์ 076-240219 , 084-3063539
คณะมนุษยศาสตร์ 076-240220 , 084-6894856
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 076-218806 , 083-1079204 , 083-6477453
คณะวิทยาการจัดการ 076-240223, 081-5381822
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 081-7975542
สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 076-240221, 240341
สํานักศิลปวัฒนธรรม 076-240069
อาคารอเนกประสงค์ 076-222369
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (ชั้น 2) 076-240224
โปรแกรมวิชาดนตรี 076-240166
ศูนย์คอมฯ (อ.7) 076-241130
การเงิน 076-241129
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 076-217677 , 086-4708522
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-76211959 ต่อ 7340
ศูนย์ภาษา 084-1871827
กองพัฒนา นศ. 081-7190467
สหกรณ์ 089-4702987
กศ.บป 081-7377031
บัณฑิตศึกษา 089-8741223
โรงแรมศรีราชภัฏ 076-523070 , 087-8944988

หมายเลขโทรศัพท์ คณะ สำนักงาน (เบอร์โทรภายใน)

สำหรับบุคคลภายนอกให้ติดต่อมาที่ 0-7621-1959 แล้วกดเบอร์ที่ต้องการติดต่อ

สํานักงานอธิการบดี / ส่วนกลาง

1000 อธิการบดี 1001 รองอธิการบดี (นายดิสัน) 1002 รองอธิการบดี (รศ.บุษบา) 1003 รองอธิการบดี (ผศ.สุทิพย์)
1004 รองอธิการบดี (รศ.นิศา) 1005 รองอธิการบดี (นายประเสริฐ) 1010 ผศ.วิภาวรรณ 1011 ศูนย์ภาษา (ผศ.ดรุณี)
1020 ประธานสภาคณาจารย์ 1100 ผอ.สํานักงานอธิการบดี 1101 ผอ.กองกลาง 1102 สํานักงานอธิการบดี(เอกวัฒน์)
1103 สํานักงานอธิการบดี(ปนัดดา) 1104 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1110 ประชาสัมพันธ์(หทัยมาตุ) 1111 ประชาสัมพันธ์(ลัดดาวัลย์)
1112 ประชาสัมพันธ์(วาสนา) 1113 ประชาสัมพันธ์(รณพร) 1120 งานการเจ้าหน้าที่ 1130 งานการเงิน 1
1131 งานการเงิน 2 1132 งานการเงิน 3 1133 งานการเงิน 4 1140 งานพัสดุ
1150 หัวหน้างานอาคาร 1151 เลขางานอาคาร 1152 ยานพาหนะ 1153 ประปา
1154 โรงซ่อม/เพาะชํา 1155 ป้อมยามหน้า 1156 ป้อมยามหลัง 1157 ห้องพรหมเทพ
1158 ห้องรับรองชั้น  1159 ผศ.ทรงเกียรติ 1160 ห้องสัมมนา 1162 หอพักรับรอง
1164 เอกสารการพิมพ์ 1165 จําหน่ายเอกสาร 1166 งานเขียนแบบ 1170 สโมสรอาจารย์ 
1171 สโมสรอาจารย์  1180 ธุรการ  1181 ธุรการ  1200 กองแผน (งานนโยบายแผน)
1201 ผอ.กองนโยบายแผน 1210 กองแผน (งานงบประมาณแผ่นดิน) 1220 กองแผน (งานธุรการ) 1230 กองแผน (งบประมาณเงินรายได้)
1240 วิเทศสัมพันธ์ 1250 ประกันคุณภาพ 1260 ตรวจสอบภายใน 1300 สนง.กองพัฒนา 
1301 ผอ.กองพัฒนา 1310 สนง.กองพัฒนา  1311 แนะแนวการอาชีพ 1320 กองทุนกู้ยืม
1321 ศูนย์แนะแนว 1325 หอพักทานตะวัน 1326 หอพักเมธินี 1327 หอพักวีรนุช
1330 องค์การบริหาร นศ. 1340 ห้องพยาบาล 1342 ศูนย์หนังสือ 1343 ห้องมุกอันดามัน
1345 อ.วราภรณ์ (943 รปศ.) 1400 สนง.บัณฑิตศึกษา 1410 รศ.ดร. ชิรวัฒน์ 1500 Lobby โรงแรม ชั้น 1
1501 เคาเตอร์ โรงแรม ชั้น 2 1531 ปะการัง 1 1532 ปะการัง  1533 ห้องผกากรอง
1534 ห้องจามจุรี 1535 สหกรณ์ 1600 UBI 1 1601 UBI 2

คณะครุศาสตร์

2000 สนง.คณะครุศาสตร์ 2001 คณบดีคณะครุศาสตร์ 2010 การศึกษาปฐมวยั 2011 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
2020 ดนตรีศึกษา 2040 เทคโนโลยีการศึกษา 2060 พละศึกษา (โรงยิม) 2080 หัวหน้า สนง.ครุศาสตร์
2090 คณิตศาสตร์ 2101 ฝึกประสบการณ์ฯ 2104 ห้องวิจัย ชั้น 2105 ผศ.ดร.สุวิชา
2110 วิชาชีพครู            

คณะวิทยาศาสตร์

4000 สนง.คณะวิทย์ 4001 คณบดีคณะวิทย์ 4002 รองคณะบดี 4010 ฟิสิกส์ 1 (ชั้น 3)
4011 ฟิสิกส์ 2 (ชั้น 2) 4012 ห้องพักอาจารย์ 4020 เคมี (ชั้น 4 อาคาร 6) 4021 เคมี (ชั้น 3 อาคาร 10 ) 
4022 LAB เคมี (ชั้น 4 อาคาร 6)  4023 ห้องNMR  4024 อ. เคมี ชั้น  4030 ชีวะวิทยา
4040 คหกรรม 4041 ครัวอินทนิน 4050 สิ่งแวดล้อม 4070 สาธารณสุข
4080 ออกแบบผลิตภัณฑ์  4081 ออกแบบผลิตภัณฑ์  4090 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4091 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4100 การจัดการสถาปัตย์ 4110 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 4120 วิทย์ฯคอม ชั้น 2 (ห้อง 426) 4122 วิทย์ฯคอม ชั้น 2 (ห้อง 421)
4123 วิทย์ฯคอม ชั้น 3 4124 Digital ชั้น 3        

คณะวิทยาการจัดการ

5000 สนง.คณะ วจก. 5001 คณบดีคณะ วจก. 5010 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  5011 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5020 นิเทศศาสตร์ 5030 บริหารทรัพย์ฯ 5040 การตลาด (อ.สุวรรณา) 5041 เศรษฐศาสตร์
5050 คอมฯ ธุรกิจ 5060 ท่องเที่ยว (นานาชาติ) 5110 บัญชี / การเงิน 5120 เอกสาร / ตํารา วจก.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6000 สนง.คณะเกษตร 6001 คณะบดีคณะเกษตร 6002 รองบริหารคณะเกษตร 6003 รองวิชาการคณะเกษตร
6004 รองกิจการคณะเกษตร 6010 เทคโนฯอาหาร  6011 เทคโนฯอาหาร  6020 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
6030 วิจัยพืช  6031 วิจัยพืช  6040 ทรัพย์ฯเพื่อการท่องเที่ยว    

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

8000  สนง.วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3062  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7100 สนง. ส่งเสริมวิชาการฯ 7102 เลขา รองวิชาการ 7103 หันหน้า สนง.งานทะเบียน 7101 ผอ.สนง.ส่งเสริมวิชาการฯ
7111 ประมวลผล 7120 งานทะเบียนและรับเข้า  7121 งานทะเบียนและรับเข้า  7130 งานบริการการศึกษา (หลักสูตร)
7132 ห้องเก็บข้อสอบ            

โครงการ กศ.บป.

7140 สนง. กศ.บป.            

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

7200 สนง.สํานักศิลปะฯ 7201 ผอ. สํานักศิลปะฯ        

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7300 สนง.สํานักวิทยบริการ 7301 ผอ.สํานักวิทยบริการ 7311 ฝ่ายโสต (ชั้น 6)  7314 บริการสารสนเทศ (ชั้น 1) 
7321 ตรวจเอกสาร 7322 ยืมคืน (ชั้น 2)  7323 ธุรการ (ชั้น 2)  7324 สารบรรณ (ชั้น 4)

อาคารหอสมุดเก่า

7310  เคาร์เตอร์ Internet  7320  บรรณารักษ์ 7324  สารบรรณ ชั้น  7330 ห้อง SAC

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7340  สนง.ศูนย์เทคโนโลยีฯ 7341  ระบบเครือข่าย 7340  MIS  7343  ซ่อมคอมฯ
7344  ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์            

สถาบันวิจัยและพัฒนา

7400  ผอ.สถาบันวิจัย 7401  รอง ผอ.สถาบันวิจัย 7410  สนง.สถาบันวิจัย