เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru design thinking workshop feb 2020

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PKRU International Student Workshop and Competition 2020 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาจากประเทศไทย / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / ญี่ปุ่น / และจอร์แดน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการศึกษาระดับนานาชาติและเป็นวิทยากรในจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล จบการศึกษาจาก University of Oxford, England / ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร จบการศึกษาจาก University of Leeds, England / และ ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข จบการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดตั้ง งานกิจการต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และส่งเสริมการศึกษาระดับนานาชาติ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของ PKRU ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ดังนั้นงานกิจการต่างประเทศ ได้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับพันธมิตรในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนระดับสากล จึงทำให้เกิดการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบันอุดมศึกษา จาก 5 ประเทศ รวมถึงนักศึกษาของ PKRU เข้าร่วม Workshop ในรูปแบบ Design Thinking คือการฝึกฝนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในมิติที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนหัวข้อทางภาษาและวัฒนธรรมจากนักศึกษานานาชาติจะช่วยส่งเสริมและยกระดับความคิดให้กับนักศึกษาเกิดมุมมองที่กว้างขึ้น อีกทั้งเป็นสิ่งสนับสนุนนโยบายของ PKRU ที่จะเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติควบคู่กับการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

คลิกอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top