เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
1
 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหาร และทีมงานจาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาครัวมาตรฐาน ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ 
 
 
 
รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ กล่าวถึงที่มาของการหารือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณะต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านอาหาร เช่น วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีครัวที่มีมาตรฐาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาครัวให้มีมาตรฐาน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจึงได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติกับศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจได้มีห้องครัวที่มีมาตรฐาน และสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง
 
 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครัวมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเพื่อพัฒนารูปแบบครัวมาตรฐานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินจัดตั้งครัวมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง เป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง”
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top