เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mike Y.K Guu – President of National Pingtung University (NPTU), Taiwan พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ในโอกาสที่เดินมาหารือเรื่องการจัดทำ Action Plan สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือว่า “มหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ร่วมกับ NPTU เมื่อปี 2562 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภาษา และวิชาการร่วมกับไต้หวันหลายโครงการ ถือเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา PKRU ที่มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจการต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารของ NPTU และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและกรอบความต้องการร่วมกับบุคลากรสายวิชาการของ PKRU ในหลากหลายสาขาความรู้ เช่น เกษตรและอาหาร / ไอทีและเทคโนโลยี / วัฒนธรรม / การท่องเที่ยว ซึ่งทาง NPTU ให้ความสนใจภูเก็ตเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเมืองธุรกิจการท่องเที่ยวระดับสากล มีทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้มากมาย เมื่อผนวกกับผลงานศึกษาวิจัยของบุคลากร PKRU เชื่อว่าการจัดทำ Action Plan ในการร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะเป็นสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top