เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1 3

กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู ในพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา โดยมีนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 2562  ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้กับโรงเรียน

7

8

11

ผศ.เอมอร นาคหลง ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบ่มเพาะนักศึกษาครูตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเพื่อระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

16

19

23

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกๆ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทุกสาขา ได้จัดให้มีอาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์สาขาการประถมศึกษา และครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมให้การดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆ กิจกรรม เช่น “Knowledge of science” “บำเพ็ญประโยชน์” “ปันน้ำใจแลกรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง” “กีฬาพาสนุก น้องสนุกพี่ก็สนุก” “พี่สอนให้น้อง” “คลินิกกีฬา” “พี่ช่วยสอน” “สื่อสอนน้อง” ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาปี 1 แล้ว ยังช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ อีกด้วย

24

25

29

31

32

 

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top